بررسی عوامل موثر بر مصرف در بازار داخلی پسته ایران

نویسنده

موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده پسته

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی مصرف داخلی پسته و راهکارهای مدیریتی توسعه این بازار پرداخت. عوامل مؤثر بر مصرف پسته با استفاده از فرم مناسب تابعی برآورد شده و با استفاده از ضریب همبستگی و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان پسته در استان کرمان و تهران می‌باشد. داده‌های این تحقیق از 480 عضو نمونه، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش‎نامه از مصرف کنندگان پسته، با به‎کارگیری روش نمونه‌گیری تصادفی ساده طی سال‎های 1392 و 1393 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین قیمت فروش انواع پسته، آشنایی با ارقام مختلف و درجه و کیفیت آن‎ها، هزینه خانوار، بسته بندی و قیمت محصولات جانشین از مهم‎ترین عوامل مؤثر بر مصرف در بازار داخلی پسته می‎باشند. ضریب همبستگی محاسبه شده بین مصرف سرانه پسته با سایر متغیرهای تحقیق مثبت است که خود نشان از روند مثبت افزایش مصرف در بازار داخلی می‎باشد. برای استان کرمان قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای پسته برشته و شور، خلال و پودر پسته، قاووت پسته و آجیل پسته مؤید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات می‎باشد. برای استان تهران قدر مطلق کشش قیمتی محاسبه شده برای انواع پسته و فراورده‎های آن و کالاهای جانشین و مکمل مؤید با کشش بودن و یا لوکس بودن این محصولات برای مصرف کنندگان می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Factors Affecting Consumption of Pistachio in Iran's Domestic Market

نویسنده [English]

  • Reza Sedaghat
چکیده [English]

This research investigates pistachio consumption in the domestic market and managerial ways of its improvement. Factors affecting pistachio consumption investigated by employing appropriate functional model, correlation coefficient and Analysis of variances. Statistical society of research include all pistachio consumers in Kerman province and Tehran. Data were collected from 480 sample by using research questionnaire and interviewing pistachio consumers, employing simple random sampling. Results showed that pistachio selling price,  recognition of varieties in respect to grade and quality, family expenses, packaging and prices of substitute produces are the main factors affecting consumption in pistachio domestic market. Correlation coefficient for per capita consumption of pistachio with other research variables is positive which indicate that pistachio consumption in domestic market is growing. For Kerman province price elasticity of pistachio roasted, pistachio shred, powder, ghavout and mixednuts show that these products are luxury. For Tehran province price elasticity of pistachio varieties, its substitute and complementary products show that these products are luxury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic market
  • Substitute produce
  • Complimentary Produce
  • Pistachio