بررسی تأثیر کودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهالهای پسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر

2 رفسنجان، دانشگاه ولی عصر گروه خاکشناسی

چکیده

با توجه به وجود اثرات مخرب زیست­محیطی استفاده از کودهای شیمیایی و بالا بودن هزینه تولید آن­ها امروزه استفاده از کودهای آلی و میکروبی افزایش یافته است. تغذیه تلفیقی گیاه از طریق استفاده از کودهای آلی و میکروبی یکی از اجزای لازم و حیاتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می­باشد. به منظور بررسی تأثیر کودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهال‌های پسته آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی­عصر (عج) رفسنجان انجام شد. در این آزمایش بذرهای پسته رقم بادامی ریز زرند و قزوینی در دو آزمایش جداگانه پس از استریل شدن و جوانه زنی، با باکتری در سه سطح (بدون تلقیح (D0)، تلقیح با دو جدایه متفاوت از باکتری سودوموناس فلورسنت (D6 و D12) و سه سطح کود دامی (0 (M0)، 2 (M2) و 4 (M4) درصد وزنی) با 3 تکرار کاشته شدند (54 گلدان). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر توأم باکتری و کود دامی باعث افزایش 1/28 درصدی وزن خشک برگ، 6/77 درصدی وزن خشک ساقه و 0/37 درصدی وزن خشک اندام‌هوایی در رقم بادامی ریز زرند و 4/60، 6/48 و 0/55 درصدی در رقم قزوینی شد. هم‌چنین جذب تمامی عناصر پرمصرف و کم‌مصرف در تیمارهای کود و باکتری افزایش یافت. جذب کلسیم در هر دو رقم مورد مطالعه بیش از 160 درصد افزایش یافت. هم­چنین در رقم قزوینی بیشترین جذب نیتروژن و فسفر مربوط به تیمارهای M2D6 و M0D6 به ترتیب با افزایش 114 و 115 درصدی نسبت به شاهد بود. بیشترین جذب منگنز در رقم بادامی ریز زرند و قزوینی به‌ترتیب مربوط به تیمارهای M2D6 و M2D12 و با افزایش 7/91 و 100 درصدی در مقایسه با شاهد بود. در رقم قزوینی تیمار M4D12 بیشترین جذب آهن و روی به‌ترتیب با افزایش 4/94 و 1/88 درصدی در مقایسه با شاهد به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج به‌دست آمده، مشکلات زیست محیطی و گرانی کودهای شیمیایی استفاده از کودهای دامی و میکروبی برای افزایش رشد و تغذیه پسته توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organic and Microbial Fertilizers on Growth and Nutrition of Pistachio Seedlings

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Jamalifard 1
  • payman abbaszadeh dahaji 2
  • Abdolreza Akhgar 1
چکیده [English]

Nowadays the application of organic and microbial fertilizers has increased regarding the destructive environmental impacts of applying chemical fertilizers and the high cost of production of them. One of the essential components to achieve the sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic and microbial fertilizers. An experiment was done in a completely randomized factorial design in the greenhouse of University of Vali-e-Asr to evaluate the effect of organic and microbial fertilizers on growth and nutrition of pistachio seedlings. In this experiment two variety of pistachio seeds, Badami-riz Zarand and Qazvini, after sterilization and germination were planted In two separate experiments and were inoculated in 3 level of bacteria (uninoculated (D0) and inoculated with 2 different strains of Fluorescent Pseudomonads (D6 and D12)) and 3 level of manure (0 (M0), 2 (M2) and 4 (M4) W/W%) in 3 replications (54 pots). The results indicated that the combined effect of bacteria and manure could rise leaf dry weight (28.1 %), stem dry weight (77.6 %) and shoot dry weight (37.0%) in Badami-riz Zarand variety and 60.4%, 48.6% and 55.0% in Qazvini variety in comparison to control respectively. The application of fertilizer and Bacteria in all of the treatments increased macronutrients and micronutrients uptake. The uptake of Ca raised more than 160% in both of the varieties as well. The uptake of N and P in Qazvini variety was related to M0D6 and M2D6 which soared 114% and 115% respectively compared to the control. The maximum uptake of Mn in Badami- riz Zarand and Qazvini varieties was indicated in M2D6 and M2D12 which boosted 91.7% and 100% respectively in comparison with the control. M4D12 demonstrated the highest Fe and Zn uptake (94.4% and 88.1% respectively) compared to the control. Regarding the results, environmental problems and high costs of chemical fertilizers, manure and microbial Fertilizers are recommended for improving growth and nutrition of pistachio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Badami-riz Zarand
  • Fluorescent Pseudomonads
  • Qazvini
  • manure