نویسنده = حسین شیرانی
سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در برخی خاک‌های تحت کشت پسته شهرستان رفسنجان

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 106-121

صمد عبدی؛ احمد تاج آبادی پور؛ حسین شیرانی


اثر بافت، عمق و مکان نمونه‌برداری خاک بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در باغات پسته رفسنجان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-73

حسین شیرانی؛ محمد علی حاج‌عباسی؛ روزیتا حداد رضایی