کلیدواژه‌ها = پسیل معمولی پسته
تاثیر بیوچار طبیعی بر پاسخ‌های دفاعی گیاه و کنترل پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Aphalaridae) تحت شرایط مزرعه

دوره 7، شماره 13، اسفند 1401، صفحه 108-138

محمد امین سمیع؛ محمد کاظم ایران‌نژاد پاریزی؛ Mahdi Ziaaddini