اثر بافت، عمق و مکان نمونه‌برداری خاک بر برخی شاخص‌های کیفیت خاک در باغات پسته رفسنجان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 58-73

حسین شیرانی؛ محمد علی حاج‌عباسی؛ روزیتا حداد رضایی


بررسی تنوع ژنتیکی درختان نر موجود در یک جمعیت پسته وحشی سرخس به منظور شناسایی ژنوتیپ‌های گرده‌دهنده امید بخش

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 59-75

حجت هاشمی نسب؛ علی اسماعیل پور؛ عبدالحمید شرافتی؛ محمد رضا نیکویی دستجردی


بررسی مزیت نسبی محصولات پسته، گردو و بادام در استان کرمان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 75-56

لادن شفیعی؛ بهمن پناهی


بررسی تأثیر تبلیغات بر احتمال پذیرش بیمه توسط باغداران پسته کار استان کرمان (رویکرد رگرسیون لاجیت)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 58-68

محمدنبی شهیکی تاش؛ فهیمه یزدانی؛ اسمعیل قلی پور


شناسایی عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه پسته در استان سیستان و بلوچستان

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 74-93

سید رضا فانی؛ منصوره میرابوالفتحی؛ حمید رضا زمانی‌زاده


ردیابی و شناسایی Phytophthora drechsleri از خاک، آب و بافت آلوده درختان پسته با استفاده از روش PCR

دوره 2، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 93-75

صغری درودی؛ حسین علایی؛ روح اله صابری ریسه؛ محمد گرجی


تاثیر محلول‌پاشی نیترات‎‌‌کلسیم، کلرید‌کلسیم و اسید‌بوریک بر شدت ریزش پسته در رقم کله‌قوچی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 75-86

ابراهیم پوراحمدی؛ عبدالرحمان محمدخانی؛ پرتو روشندل؛ وحید روحی


پاسخ‌های فیزیو-بیوشیمیایی پایه‌ها و دورگ‌های بین‌گونه‌ای جنس پسته (.Pistacia vera L) به سرما

دوره 3، شماره 5، شهریور 1397، صفحه 93-113

حسین سجادیان؛ منصوره شمیلی؛ حسین حکم آبادی؛ علی تاج آبادی پور؛ حجت هاشمی نسب


تأثیراستفاده از اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر مدت زمان ماندگاری روغن پسته

دوره 1، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 94-106

معین اسماعیلی؛ امیر حسین گلی؛ احمد شاکر اردکانی


تعیین مقدار بهینه مصرف آب در باغ‌های پسته با اندازه‌گیری ویژگی‌های رویشی و زایشی درخت

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 95-111

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ اکبر محمدی محمد آبادی


اثر محلول پاشی ترکیب تجاری روی-گلبار بر صفات بیوشیمیایی و عملکردی درختان بارور پسته رقم کله قوچی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 112-130

فاطمه صالحی؛ سید محمد جواد آروین؛ حسین مظفری


تعیین نُرم‌های دریس و تشخیص کمبود عناصر غذایی در درختان پسته (Pistacia vera L) رقم اوحدی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1398، صفحه 148-163

سیدجواد حسینی فرد؛ علی حیدری نژاد؛ اکبر محمدی محمدآبادی؛ ناصر صداقتی؛ مژده حیدری؛ محمدرضا نیکویی دستجردی


تأثیر کلات آهن بر برخی صفات کمی و کیفی درختان پسته

دوره 5، شماره 9، شهریور 1399، صفحه 1-15

هادی شیرخانی؛ بهرام عابدی؛ غلام حسین داوری نژاد؛ رضا خراسانی؛ مجتبی صلاحی استاد؛ ملیحه مرشدلو


بررسی میزان موفقیت کاربرد دانش و تجارب کشاورزان جهت مدیریت مبارزه با عارضه سرخشکیدگی پسته

دوره 5، شماره 10، اسفند 1399، صفحه 1-20

محمد عبدالهی عزت آبادی؛ محمد مرادی؛ رضا صداقت؛ حجت هاشمی نسب


تأثیر ترکیبات زیستی و غیرزیستی روی صفات بیوشیمیایی برگ پسته

دوره 6، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 1-22

محمد کاراموزیان؛ مریم پهلوان یلی؛ کمال احمدی


ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک سطحی و خاک‌رخ در باغ‌های پسته بجستان، شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 12، شهریور 1401، صفحه 1-21

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ فرشته مقامی مقیم؛ علیرضا کریمی